Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας έχει ιστορία πάνω από 40 έτη, μέσα στα οποία έχει παρουσιάσει αναπτυξιακή πορεία και διακεκριμένη παρουσία στον ελληνικό και διεθνή επιστημονικό χώρο. Η Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Πατρών βρίσκεται στο Δήμο Ρίου.

Κάθε 10 - 15 λεπτά το λεωφορείο με αριθμό 6 πoυ έχει αφετηρία στην oδό Eρμού. Τα δρoμoλόγια εκτελoύνται κάθε 10 λεπτά καθ? όλη τη διάρκεια τoυ ακαδημαϊκoύ έτoυς και κάθε μία ώρα τη θερινή περίoδo και στις γιoρτές Χριστoυγέννων και Πάσχα.. Επειδή η γραμμή 6 δεν έρχεται αποκλειστικά στο Πανεπιστήμιο, χρειάζεται προσοχή και πρέπει να υπάρχει σχετική ταμπέλα στο λεωφορείο. Για τους φοιτητές ισχύει μειωμένο εισιτήριο κατά την διάρκεια του Πανεπιστημιακού έτους.Για τους φοιτητές κατόχους κάρτας απεριορίστων διαδρομών υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των λεωφορείων, τα οποία είναι ειδικά μισθωμένα από το Πανεπιστήμιο Πατρών για τη μεταφορά των φοιτητών του.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο κέντρο διδασκαλίας και έρευνας. Σήμερα, στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν είκοσι δύο (22) Τμήματα. Τα Τμήματα είναι συγκροτημένα σε τέσσερις (4) Σχολές.

Ένας από τους βασικούς στόχους του Πανεπιστημίου Πατρών είναι και η δημιουργία νέας γνώσης μέσα από την προαγωγή της επιστημονικής Έρευνας. Η ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, όπως αυτή στηρίζεται από το έμψυχο υλικό (μέλη ΔΕΠ, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί υπότροφοι, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, κλπ) και από την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (εργαστήρια, κλινικές, όργανα, υπολογιστές, πειραματικά μέσα, κλπ), αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την αναβάθμιση και του επιπέδου της Διδασκαλίας και της Εκπαίδευσης.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρέχει ένα σύνολο από παροχές προς τους φοιτητές με σκοπό την υποστήριξη τους για τη διάρκεια φοίτησης. Στις παροχές αυτές περιλαμβάνονται η παροχή στέγασης και σίτισης (για φοιτητές με χαμηλό οικονομικό εισόδημα), το δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου, η υγειονομική περίθαλψη, το στεγαστικό επίδομα, οι υποτροφίες, και άλλα. Επίσης, στους φοιτητές παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο και ένα σύνολο από ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως ένα από τα μεγάλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, εξασφαλίζει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για ουσιαστική επιστημονική γνώση και μάθηση μέσα σε ένα ευχάριστο πανεπιστημιακό περιβάλλον που προσφέρει ευκαιρίες και για άλλες ενδιαφέρουσες πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες (Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, Πολιτιστικές Ομάδες Φοιτητών - Χορευτικό, Θεατρικό, Εικαστικό, Φωτογραφικό, Μουσικό, Κινηματογραφικό, Λογοτεχνικό και Ραδιοφωνικό κ.α.).

Δείτε ακόμα περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.